Vragenlijst Veiligheidsbeleving

Wie vult de enquête in?
Het is de bedoeling dat de vragenlijst schriftelijk of bij voorkeur digitaal wordt ingevuld door één of meerdere bewoners van dit adres, in de leeftijd van 11 jaar of ouder. De enquête kan ingevuld worden vanuit de eigen beleving/ervaring over het desbetreffende onderwerp.

Indeling enquête
De enquête bevat vragenblokken over uiteenlopende onderwerpen. Voorafgaand aan elk blok wordt steeds duidelijk aangegeven over welk onderwerp het gaat. Wanneer er gesproken wordt over de buurt, praten we niet of de totale kern waar u woonachtig bent, maar over de eigen directe woonomgeving.

Doel van de enquête
De uitkomst van de enquête heeft meerdere doelen:

  • Een totaal beeld krijgen van het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente Lingewaal;
  • Het in beeld krijgen van zowel sterke als minder sterke (aandachts)punten;
  • Het verkrijgen van informatie die gebruikt kan worden om de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018, daar waar nodig bij te sturen.

Hoeveel tijd kost het?
Het invullen van de vragenlijst zal afhankelijk van uw persoonlijke situatie ongeveer 15- 20 minuten van uw tijd vragen. Staat u niet te lang stil bij de antwoordmogelijkheden, maar kies spontaan voor het voor u van toepassing zijnde antwoord.

Beantwoording van de vragen
U wordt verzocht per vraag in principe één antwoordoptie aan te geven. Bij een aantal open vragen kunt u uw antwoord in de daarvoor bestemde ruimte invullen. Als meerdere antwoorden aangekruist mogen worden, dan staat dit duidelijk vermeld. Als u per ongeluk een kruisje op de verkeerde plaats zet, maakt u dan het goede hokje helemaal zwart, dan weten wij dat dit het juiste antwoord is. Blok 2 is alleen bedoelt voor jongeren tussen de 11 en 20 jaar.

Hulp bij het invullen
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met gemeente Lingewaal op het telefoonnummer 0345 - 63 40 96 of via de mail naar d.vandenberg@lingewaal.nl.

Anonimiteit
De antwoorden op de vragen worden volstrekt anoniem verwerkt!

 
 
 

Blok 1: Algemeen

1. Wat is uw geslacht? *
2. Wat is uw leeftijd? *
3. Waar woont u? *
4. In welke straat woont u (huisnummer niet verplicht)? *
5. Woont u in een koop- of huurwoning? *
6. Hoelang woont u al op uw huidige adres? *
7. Uit hoeveel personen bestaat u huishouden? *
8. Hoeveel personen daarvan zijn jonger dan 20 jaar? *
 
 
 

Blok 2: Jeugd en veiligheid

Dit blok alleen laten invullen door iemand tussen de 11 en 20 jaar, anders kan blok 2 volledig worden overgeslagen!

Het gaat binnen dit veiligheidsveld over de veiligheid in relatie tot jeugd rondom huis, school, uitgaan en in de buurt (directe woonomgeving).

9. Wat is je geslacht? *
10. Drink je wel eens alcohol? *
11. Hoeveel glazen alcohol drink je ongeveer per week? *
12. Waar nuttig je deze alcohol? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Thuis
Op straat
Tijdens het uitgaan
In de sportkantine
Anders, namelijk...
13. Gebruik je wel eens drugs? *
14. Waar nuttig je deze drugs? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Thuis
Op straat
Tijdens het uitgaan
In de sportkantine
Anders, namelijk...
15. Ben je wel eens in aanraking geweest met de politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) of HALT? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Ja
Nee, ga naar vraag 17
16. Wat was de aanleiding/reden voor dit contact? *
17. Wat doe je in je vrije tijd? *
18. Heb je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afgestoken? *
19. Waar heb je dit vuurwerk gekocht? *
20. Ben je voor een vuurwerkverbod? *
21. Heb je ideeën om de jaarwisseling in Lingewaal leuker/beter te laten verlopen? *
 
   
 

Blok 3: Veilige woon- en leefomgeving

In het veiligheidsveld "veilige woon- en leefomgeving" gaat het met name om de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt (directe woonomgeving), straat en de omgang tussen de bewoners.

A. LEEFBAARHEID

22. Allereerst volgt er een aantal uitspraken over de buurt (directe woonomgeving) waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

A. De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks. *
B. Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is. *
C. Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. *
23. Vindt u dat de buurt (directe woonomgeving) waarin u woont vanaf 2014 tot op heden vooruit of achteruit is gegaan? *
24. Bent u vanaf 2014 tot op heden actief geweest om uw buurt (directe woonomgeving) te verbeteren? *
25. Kent u buurtbemiddeling (bemiddelaars in burenconflicten)? *
 

B. BELEVING BUURTPROBLEMEN

26. De volgende vraag gaat over een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt KUNNEN voorkomen. Kunt u voor elk voorval of misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voorkomt in uw buurt (directe woonomgeving)?

1. Overlast van (groepen) jongeren *
2. Overlast veroorzaakt door buurtbewoners *
3. Drugsoverlast *
4. Hondenpoep *
5. Vernieling en/of beschadiging van particuliere eigendommen *
6. Vernieling en/of beschadiging van overheidseigendommen *
7. Diefstal uit auto's *
8. Fietsendiefstal *
9. Vervuiling van de straat *
10. Woninginbraak *

27. Wat zijn volgens u de TWEE belangrijkste problemen in uw buurt (directe woonomgeving), waarvan u vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt? U kunt voor het beantwoorden van deze vraag kiezen uit de cijfers 1 t/m 10, die bij de vorige vraag zijn genoemd. (Leeg laten indien niet van toepassing.)

Probleem nummer 1 is *
Probleem nummer 2 is *

C. ONVEILIGHEIDSGEVOELENS

28. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt (directe woonomgeving)? *
29. Voelt u zich vaak, soms, of zelden onveilig in uw eigen buurt (directe woonomgeving)? *

30. Nu volgen er een aantal uitspraken over de kern waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoe vaak u zich onveilig voelt? Komt het wel eens voor dat u?

A. In uw eigen kern omloopt om onveilige plekken te vermijden? *
B. Zich onveilig voelt als u 's avonds in uw kern over straat loopt *
C. Zich onveilig voelt als u overdag in uw gemeente over straat loopt *

D. SLACHTOFFERSCHAP

De volgende vragen gaan erover of u in de afgelopen 5 jaar slachtoffer bent geweest van bepaalde misdrijven.

Als u ergens slachtoffer van bent geweest, wordt gevraagd in welk jaar en in welke maand u de laatste en eventueel voorlaatste keer hiervan slachtoffer bent geweest. Het kan zijn dat u dit niet precies weet. Wij vragen u dan een zo goed mogelijke schatting te maken.

31. Is er in 2014 tot op heden wel eens een POGING tot inbraak in uw huidige woning gedaan ZONDER dat er iets gestolen is? *
32. Hoe vaak gebeurde een dergelijke POGING? *
33. Hebt u aangifte gedaan van deze POGING tot woninginbraak? *
34. Is er in 2014 tot op heden wel eens een DAADWERKELIJKE inbraak geweest in uw huidige woning? *
35. Hoe vaak gebeurde een dergelijke DAADWERKELIJKE inbraak? *
36. Hebt u aangifte gedaan van deze DAADWERKELIJKE woninginbraak? *
37. Is er van u of van iemand uit uw huishouden in 2014 tot op heden sprake geweest van een diefstal in de eigen buurt (directe woonomgeving)? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Nee (ga verder naar vraag 39)
Ja, diefstal van de fiets
Ja, diefstal VAN een auto
Ja, diefstal UIT de auto
Ja, namelijk...
38. Hebt u aangifte gedaan van deze diefstal? *
39. Is er bij u of van iemand uit uw huishouden in 2014 tot op heden sprake geweest van bedreiging in de eigen buurt (directe woonomgeving)? *
40. Hebt u aangifte gedaan van deze bedreiging? *
41. Is er bij u of van iemand uit uw huishouden in 2014 tot op heden sprake geweest van daadwerkelijk geweld/mishandeling in de eigen buurt (directe woonomgeving)? *
42. Hebt u aangifte gedaan van dit geweld/deze mishandeling? *

E. PREVENTIEVE MAATREGELEN

43. Wat hebt u gedaan om uw eigen woning/buurt veiliger te maken? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Aangemeld bij Burgernet
Aangemeld bij BurenAlert (alleen van toepassing voor de inwoners van Heukelum)
Extra (nacht)ronde met de hond
Extra verlichting rondom de woning aangebracht
Woning voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk
Ramen en deuren gesloten indien niemand aanwezig
Bewoonde indruk achtergelaten wanneer afwezig
(Soort van) Whatsapp groep met de eigen buurt bewoners
Woning is voorzien van een alarmsysteem
Woning is voorzien van camera's
Er is onderling een goede sociale controle
De politie bellen bij verdachte situaties
Anders, namelijk...
44. Wat is de aanleiding geweest voor u om deze maatregelen te treffen? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Vanwege opgedane negatieve ervaring(en)
Vanwege negatieve ervaring(en) van iemand uit de buurt
Vanwege negatieve ervaringen van familie, vrienden, kennis elders
Door berichtgeving in de media of op televisie
Vanwege voorlichtingscampagne op radio / televisie
Door verkregen informatie vanuit de gemeente (burgeravond, website, o.i.d.)
Door verkregen informatie vanuit de politie
Anders, namelijk...
 
 

Blok 4: Bedrijvigheid en veiligheid

Binnen dit veiligheidsveld gaat het om de (on)veiligheid rond recreatieve en economische voorzieningen, zoals uitgaansmogelijkheden (horeca en dorpshuizen) en bedrijventerreinen.

A. HORECA

45. Ervaart u horeca gerelateerde overlast? Denkt u hierbij aan (geluid)overlast van bezoekers en/of het horecabedrijf, openbare dronkenschap, parkeren etc.. *
46. Kunt u aangeven hoe vaak u in 2014 tot op heden horeca gerelateerde overlast heeft ervaren? *
47. Als u de overlast van nu vergelijkt met die van 2013 of eerder, ervaart u dan meer of minder overlast? *
48. De horeca gerelateerde overlast vindt over het algemeen plaats op vrijdag- en/of zaterdagavond. Kunt u aangeven op welke tijdstippen de overlast wordt ervaren? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Niet van toepassing
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur
Tussen 22.00 uur en 23.00 uur
Tussen 23.00 uur en 24.00 uur
Tussen 24.00 uur en 01.00 uur
Tussen 01.00 uur en 02.00 uur
Tussen 02.00 uur en 03.00 uur
Tussen 03.00 uur en 04.00 uur
Anders, namelijk...
49. Van welke horeca gerelateerde overlast hebt u het meeste last? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Geluidsoverlast door zingen / schreeuwen
Vernieling van zaken zoals bijvoorbeeld auto's, straatmeubilair, ramen
Het achterlaten van afval, zoals bierblikjes en kapot glaswerk
Bedreiging met lichamelijk geweld
Verkeer (parkeren)
Andersoortige vormen zoals...
50. Hoe vaak hebt u in 2014 tot op heden melding bij de politie gedaan van deze overlast? *
51. Wat is de reden dat u de politie niet in kennis hebt gesteld van deze ervaren overlast? *
52. Wie vindt u het meest verantwoordelijk voor het terugbrengen van gevoelens van overlast veroorzaakt door de horeca? *

B. EVENEMENTEN

53. Ervaart u evenementen gerateerde overlast? Denkt u hierbij aan (geluid)overlast van bezoekers en/of het evenement, openbare dronkenschap, parkeren etc.. *
54. Kunt u aangeven hoe vaak u in 2014 tot op heden evenementen overlast heeft ervaren? *
55. Als u de overlast van nu vergelijkt met die van 2013 of eerder, ervaart u dan meer of minder overlast? *
56. De evenementen gerelateerde overlast vindt over het algemeen plaats op vrijdag- en/of zaterdag. Kunt u aangeven op welke tijdstippen de overlast wordt ervaren? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Tussen 09.00 uur en 12.00 uur
Tussen 12.00 uur en 18.00 uur
Tussen 18.00 uur en 20.00 uur
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur
Tussen 22.00 uur en 23.00 uur
Tussen 23.00 uur en 24.00 uur
Tussen 24.00 uur en 01.00 uur
Tussen 01.00 uur en 02.00 uur
Tussen 02.00 uur en 03.00 uur
Tussen 03.00 uur en 04.00 uur
57. Van welke evenementen gerelateerde overlast hebt u het meeste last? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Geluidsoverlast door zingen / schreeuwen
Vernieling van zaken zoals bijvoorbeeld auto's, straatmeubilair, ramen
Het achterlaten van afval, zoals bierblikjes en kapot glaswerk
Bedreiging met lichamelijk geweld
Verkeer (parkeren)
Andersoortige vormen zoals...
58. Hoe vaak hebt u in 2014 tot op heden melding bij de politie gedaan van deze overlast? *
59. Wat is de reden dat u de politie niet in kennis hebt gesteld van deze ervaren overlast? *
60. Wie vindt u het verantwoordelijk voor het terugbrengen van de gevoelens van overlast veroorzaakt door evenementen? *

C. JAARWISSELING

61. Hebt u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afgestoken? *
62. Waar hebt u dit vuurwerk gekocht? *
63. Ervaart u overlast gedurende de jaarwisseling? *
64. Bent u voor een vuurwerkverbod? *
65. Hebt u ideeën om de jaarwisseling in Lingewaal leuker/beter te laten verlopen? *
 
 

Blok 5: Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen, bijvoorbeeld in het verkeer en tegen onheil van niet-menselijke oorsprong, zoals in Nederland overstromingen, stormschade en soms blikseminslag. Bij fysieke veiligheid gaat het om dreiging die uitgaat van 'zaken'.

66. Als burger van de gemeente kunt u onverhoopt te maken krijgen met verschillende veiligheidsrisico's (zoals een dijkdoorbraak). Over welke veiligheidsrisico's en/of crisissituaties wenst u nadere informatie te ontvangen? *
67. Hebt u het risicopakket (bestaande uit het risicomagazine, de risicokaart en een paspoort) ontvangen? Indien gewenst kunt u deze alsnog opvragen bij de gemeente of raadplegen via www.lingewaal.nl. *
68. Zo ja, welk item hebt u bewaard? *
69. Wat hebt u tot op heden gedaan of wat gaat u nog doen met de tips? *
70. Is de beschreven informatie duidelijk? *
 
 

Blok 6: Integriteit en veiligheid

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving, waaronder georganiseerde criminaliteit en radicalisering.

71. Vindt u dat de gemeente integer handelt? *
72. Vindt u dat de politie integer handelt? *
73. Wordt u gediscrimineerd in uw buurt (directe woonomgeving)? *
74. Kent u Ieder1Gelijk (meldpunt discriminatie)? *
 
 

Blok 7: Overige vragen

75. Is de gemeente bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt? *
76. Zijn de in de gemeente geldende verordeningen en andere regels duidelijk? *
77. Ontbreekt er in uw optiek specifieke regelgeving in deze gemeente? *
78. Weet u dat de gemeente beschikt over een eigen wijkagent? *
79. Wist u dat de politie er naar streeft om u in kennis te stellen (terug te koppelen) wat er met uw melding/aangifte is gedaan of (nog) gaat gebeuren? *
80. Hebt u na het doen van een melding/aangifte terugkoppeling gehad vanuit de politie? *

81. Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de politie in de gemeente aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

De politie biedt de burgers in deze gemeente bescherming *
De politie heeft contact met de bewoners uit de gemeente *
De politie reageert op de problemen hier in de gemeente *
De politie is voldoende aanwezig *
De politie is snel ter plaatse *
U als inwoner heeft vertrouwen in de politie en haar vaardigheden *
De wijkagent is zichtbaar aanwezig in de gemeente *
82. Weet u dat de gemeente beschikt over een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)? *

83. Hieronder staat een aantal uitspraken over de Boa, welke ook actief is geweest of in de toekomst kan zijn in uw buurt. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet, kunt u dat natuurlijk ook aangeven.

Een Boa draagt daadwerkelijk bij aan de veiligheid in de kern *
De Boa is zichtbaar aanwezig in de gemeente *
De bevoegdheden en taken van de Boa zijn mij bekend *
 
 

Blok 8: Tot slot

84. Vindt u het wenselijk dat de gemeente in de komende jaren iets (meer) gaat doen om de veiligheid te verbeteren? *
85. Overige op- en/of aanmerkingen (daarbij kunt u denken aan specifieke overlastlocaties, veroorzakers (horeca/evenementen/personen) of specifieke veiligheidsproblemen en/of overlast, die nog niet aan de orde zijn geweest en in uw optie aandacht behoeven). *
 
 

Vragenlijst Veiligheidsbeleving

Bedankt voor het invullen van de enquête!

Vragenlijst Veiligheidsbeleving

Er ging iets mis tijdens het opslaan van de resultaten, probeer het later nogmaals!

Mocht het probleem blijven ontstaan, neem dan contact met ons op!